Opisy dokumentów

Sittenlehre der Vernunft […] Typ: Stary druk Rok publikacji: 1781
Gotthold Ephraim Lessings Leben des Sophokles Typ: Stary druk Rok publikacji: 1790
Menschenkenntniss Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799