Dokumenty dla hasła:

Scheyb, Franz Christoph von (1704-1777)