Dokumenty dla hasła:

Delehaye, Hippolyte (1859-1941)