Dokumenty dla hasła:

Kamptz, Karl Albert von (1769 -1849)