Dokumenty dla hasła:

Lambeck, Alexander Gustav Hermann