Dokumenty dla hasła:

Gudenus, Christoph Ignaz (1674-1747)