Dokumenty dla hasła:

Heller, Stephen (1813 – 1888)