Słownik biograficzny

Alexwangen, Jakub (Jacob) (1485 ? - 1552) Autor: Andrzej Groth

Alexwangen Jakub (Jacob) – urodził się około 1485 r. w Królewcu. Ojciec jego Michał był rajcą w Knipawie – Królewcu. Wykształcenie początkowe otrzymał w swym rodzinnym mieście, a następnie w latach 1501-1505 studiował w Lipsku, gdzie otrzymał stopień magistra filozofii. Krótko uczęszczał też na zajęcia uniwersyteckie we Frankfurcie nad Odrą. Po studiach przeniósł się do Elbląga, gdzie szybko zrobił karierę we władzach miejskich. W 1510 r. został wójtem, w 1511 r. – członkiem rady miejskiej, a w 1520 r. burmistrzem. Z czasem stał się jednym z najbardziej wpływowych obywateli w mieście. Początki jego kariery były trudne. W pierwszym roku sprawowania urzędu burmistrzowskiego przeżył napad na Elbląg wojsk krzyżackich (1521 r.) Za okazane w wojnie z zakonem krzyżackim zasługi otrzymał od króla liczne nadania oraz 10 kwietnia 1525 r. został nobilitowany. Również w następnych latach Alexwangen napotkał na poważne trudności. Mimo, iż sprzyjał reformacji, został oskarżony w lutym 1525 r. przez mieszkańców Elbląga o kradzież kosztowności kościelnych...

Erckel, Michael ( ?-1512) Autor: Andrzej Groth

Nie znamy daty i miejsca urodzenia, a także jego młodości. Jego ojcem był zapewne Johann Erckel – burmistrz Starego Miasta Elbląga w latach 1477-1487. W 1490 r. Michael Erckel wszedł w skład rady miejskiej. Jako rajca pełnił ważne urzędy miejskie : kamlarza Kamlarii Zewnętrznej (1498 r.) i Wewnętrznej (1505 r.), pana wetowego (1494 r.), wielokrotnie Rybickiego (1495, 1505, 1506, 1509) i pana młyńskiego (1501, 1502, 1503). Wielokrotnie jako rajca i burmistrz reprezentował miasto na zjazdach stanów pruskich. W 1506 r. obrany został burmistrzem. Michael Erckel był inicjatorem utworzenia w Elblągu wyższej uczelni...

Thorn (ród) Autor: Andrzej Groth

Obecność rodu von Thorn w Starym Mieście Elblągu źródłowo jest potwierdzona od 1338 roku. Pierwszym jego przedstawicielem w Elblągu był Johann von Thorn, odnotowany w wymienionym roku w Księdze Łąkowej, w latach 1344-1365 członek rady miejskiej. Wspólnie z elbląskim rajcą Johannesem Volmensteinem brał udział w zjeździe hanzeatyckim w Lubece. Zmarł po roku 1360. Johann von Thorn miał dwóch synów Gerharda i Johana. Gerhard w latach 1376-1394 piastował urząd burmistrza. Był delegatem rady na zjazd hanzeatycki w Lubece (1387 r.) i Hamburgu (1391 r.) oraz reprezentował w 1389 r. Stare Miasto Elbląg na zjeździe miast pruskich w Malborku.

Räuber (ród) Autor: Andrzej Groth

Ta znana kupiecka rodzina osiedliła się w Elblągu z początkiem XIV wieku. W latach 1324-1497 dziesięciu jej przedstawicieli zasiadało w radzie miejskiej Starego Miasta Elbląga, z których aż sześciu sprawowało urząd burmistrza. Niewiele posiadamy informacji o ich karierze urzędniczej i działalności politycznej. Jako pierwszy z tego rodu urząd burmistrza Starego Miasta Elbląga objął w 1348 r. Johan I, a następnie Arnold. Ten ostatni w latach 1379-1392 był rajcą i z ramienia rady miejskiej pełnił funkcję kamlarza (1384, 1391). Jako rajca a następnie burmistrz reprezentował miasto na zjazdach hanzeatyckich (1398, 1404, 1415, 1416). Urząd burmistrza Starego Miasta Elbląga sprawował w latach 1393-1416. Zmarł w 1416 roku.

Volmenstein (ród) Autor: Andrzej Groth

Kolejny wpływowy elbląski średniowieczny ród Volmenstein miał w latach 1325-1431 siedmiu przedstawicieli w radzie Starego Miasta Elbląga. Dwóch z nich : Antoniusz i Johannes pełnił urząd burmistrzowski. O Antoniuszu wiemy jedynie, że w latach 1325-1335 zasiadał w radzie miejskiej oraz, że w 1336 roku wybrany został burmistrzem. Godności burmistrza dostąpił również jego syn Johannes. Nie znamy daty jego narodzin.

Herworden (ród) Autor: Andrzej Groth

Herworden (ród) – to stary ród elbląski. Przedstawiciele tej rodziny przez długi okres bo w latach 1359-1421 zasiadali w radzie Starego Miasta Elbląga. Dwóch z nich: Johannes i Lifard II osiągnął najwyższą, godność miejską – urząd burmistrzowski. Johannes von Hervorden rajcą został w 1373 roku i funkcję tę pełnił do 1383 r., kiedy wybrany został burmistrzem. Jako rajca reprezentował Stare Miasto Elbląg w 1379 r. na zjeździe pruskim. W 1385, a następnie 1394 r. – już jako burmistrz brał udział w zjazdach Hanzy. Był również dowódcą oddziału elbląskiego wyprawy w 1390 r...

Damerow, Heinrich II (junior) - burmistrz Autor: Andrzej Groth

Urodził się około 1340 roku. Ojciec jego Heinrich w latach 1353-1371 był rajcą Starego Miasta Elbląga, junior w 1375 r. wszedł w skład rady miejskiej. Jako rajca pełnił ważne urzędy miejskie : w latach 1376 i 1382 szafarza bangijskiego. Jego zadaniem było pobieranie cła palowego, dbanie o stan cieśniny prowadzącej z Zalewu Wiślanego na otwarte morze oraz utrzymanie urządzeń portowych w Bałdze. W 1378 r. pełnił urząd kamlarza zewnętrznego, a w 1381 r. kompana kamlarza Kamlarii Wewnętrznej.

Balk, Hermann - tł. z Krollman Christian, Altpreußische Biographie, t. 1, Marburg/Lahn 1974 Autor: Joanna Szkolnicka

Balk (Balke) Hermann † Würzburg? 1239 B. wywodził się prawdopodobnie z dolnosaksońskiego rodu. 21. 9. 1223 pojawia się po raz pierwszy w dokumentach, wymieniany jako świadek.

Rogge, Samuel (1700–1761) Autor: Andrzej Groth

Urodził się 25.10.1700 r. w Elblągu, ojciec jego – George Rogge był kupcem, członkiem elbląskiego cechu browarników oraz członkiem III ordynku. Samuel uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, które ukończył w 1720 r. Tego samego roku podjął studia na uniwersytecie w Królewcu. Po roku wrócił do rodzinnego miasta (05.04.1721 r.), by po kilku dniach udać się do Halle, gdzie kontynuował studia prawnicze. Przez Lubekę, drogą morską, w lipcu 1724 r. wrócił do Elbląga. Tu w 1727 r. objął urząd notariusza w kancelarii Nowego Miasta. W 1730 r. ożenił się z Anną Dorotą – córką burmistrza Bartłomieja Meienreisa. Miał troje dzieci (synów) z których jeden zmarł w dzieciństwie...

Meienreis, Andreas (1567–1617) - burmistrz Autor: Andrzej Groth

Ród Meienreisów wydał aż siedmiu burmistrzów. Jako pierwszy z tego rodu burmistrzem został Andreas Meienreis. Urodził się w 1567 r. w Elblągu jako syn Michała (w latach 1580-1588 członka II Ordynku i jego wójta w 1587 r.) i Ewy z domu Molckovia . Uczęszczał do gimnazjum elbląskiego, studiował w Królewcu (1585) i Rostocku (1586). W rodzinnym mieście w 1592 r. otrzymał posadę sekretarza Rady Miejskiej, a w 1606 r. został rajcą. Jako rajca pełnił liczne funkcje i urzędy miejskie : asesora (1606, 1608, 1610), rybickiego (1608-1610), sędziego staromiejskiego (1609), kompana i sędziego ziemskiego (1609, 1610-1612) oraz kompana pana wetowego (1613). W 1614 r. obrany został burmistrzem. Zmarł w Elblągu 19 listopada 1617 roku...

Hoppe, Israel (senior) (1563- 1624) - burmistrz Autor: Andrzej Groth

Niewiele mamy o tym elbląskim burmistrzu wiadomości. Urodził się w Elblągu, tu także uczęszczał do gimnazjum. Studiował na uniwersytecie w Rostocku, poczym wrócił do rodzinnego miasta. W 1588 r. objął urząd sekretarza Rady Miejskiej. W 1599 r. został rajcą pełniąc funkcję asesora a rok później wybrany został burmistrzem...

Jungschultz, Johann (junior) (1583–1630) Autor: Andrzej Groth

Jungschultz Johann urodził się w Elblągu w 1583 r. Jego ojciec również Johann – w latach 1579 – 1597 sprawował w Elblągu urząd burmistrza, matką jego była Justyna Sprengel, córka burmistrza Johanna Sprengela. Po ukończeniu Gimnazjum Elbląskiego, w 1597 r. dla nauki języka polskiego rodzice wysłali go do Radziejowa na Kujawach. Studiował w Altdorfie, Strasburgu i Lejdzie. W okresie studiów odwiedził Paryż, Orlean, Londyn, Flandrię i Zelandię. W 1608 roku wrócił do rodzinnego miasta, a w następnym roku w celu doskonalenia języka i prawa polskiego wraz z delegatami i z ówczesnym burmistrzem elbląskim Grzegorzem Widerem i rajcą Stiemerem udał się na sejm warszawski.

Fuchs, Michael Gottlieb Autor: Andrzej Groth

Protoplastą rodziny Fuscsów był Marek Fuchs, od 1586 r. obywatel Elbląga. Michał Bogumił Fuchs (Michael Gottlieb) syn Samuela Bogumiła – sekretarza i rajcy miejskiego urodził się 19. X 1758 r.w Elblągu. Matka jego była Eleonora Agata Lange. Ukończył Gimnazjum Elbląskie.

Meißner, Carl (1870-1950) Autor: Joanna Szkolnicka

Urodzony w Elblągu 28 lipca w roku 1870, był początkowo dziennikarzem, piszącym również dla „Elbinger Zeitung”.

Kopka, Jerzy (1710-1766) Autor: Helena Dutkiewicz

Kritz, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Zamehl (Zamelius), Fryderyk (1590-1647) – rajca elbląski, poeta i historyk Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 10.01.1590 r. jako syn Fryderyka, mieszczanina elbląskiego. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie. Uczęszczał do Gimnazjum w Elblągu, gdzie pobierał prywatne lekcje u rektora J. Myliusa i innych znanych nauczycieli. Jako szesnastolatek za namową rodziców rozpoczął naukę w Gimnazjum w Toruniu, gdzie miał nauczyć się języka polskiego, nie wykazywał jednak zapału w tym kierunku i wkrótce (po półtora roku) porzucił toruńskie gimnazjum i udał się do Gdańska, gdzie przez 2 lata studiował m.in. filozofię i języki starożytne.

Eichen, Heinrich Autor: Joanna Szkolnicka

(1905-1987) poeta, dramaturg i autor utworów dla młodzieży, urodził się co prawda w Bonn (1905), lecz w latach 1912 – 1945 przebywał na stałe (jedynie z krótkimi przerwami) w Elblągu.

Braun, Jacob (1572–16?) Autor: Andrzej Groth

Urodził się 14 lutego 1572 r. w Elblągu w rodzinie patrycjuszowskiej. Ojciec jego Jakub był rajcą miejskim, matka Regina – córka rajcy elbląskiego Fabiana Mellera. W 1589 r. ukończył Gimnazjum Elbląskie i w tymże roku podjął studia prawnicze na uniwersytecie królewieckim. Po trzech latach studiów w 1592 r. wrócił do Elbląga, a następnie odbył podróż edukacyjną do Niemiec, Niderlandów, Anglii i Włoch. Studiował również na uniwersytetach w Köln i Oxford. We wrześniu 1595 r. poprzez Wenecję i Niemcy wrócił do Elbląga. W 1601 r. ożenił się z Elżbietą, córką elbląskiego rajcy Johannem von Kantem, która zmarł w roku następnym...

Treschenberg, Christian (1577-1646) Autor: Andrzej Groth

Urodził się 15 kwietnia 1577 r. w Królewcu. Jego ojciec Grzegorz był kupcem, matka Brygida, córką rajcy w Starym Mieście Królewcu – Floriana Langenau. W 1596 r. ukończył studia na uniwersytecie królewieckim, a następnie został wysłany do Polski dla nauki języka polskiego.