Słownik biograficzny

Ramsey, Carl Autor: dr Joanna Szkolnicka

Ramseyowie (ród) Autor: Helena Dutkiewicz

Rodzina pochodziła z elbląskiego rodu patrycjuszy. Ród pochodził ze Szkocji i swą historią sięgał poł. XIV w. Karol (1576-1650), syn rajcy z miasta Dundee. Wysłany w młodzieńczych latach do Gdańska na nauki zawodu kupieckiego. Po 14 latach nauki, Karol podjął działalność handlową na własny rachunek. Odwiedzał liczne kraje europejskie – utrzymując z wieloma miastami stosunki handlowe. Wraz z żoną Katarzyną w okresie wojny, przeniósł się do Królewca...

Rasenberger, Franz Autor: dr Joanna Szkolnicka

Franz Rasenberger – dyrektor muzyczny. Pochodził z Glarus w Szwajcarii, gdzie nauczał śpiewu i muzyki w wyższej szkole miejskiej. Z Elblągiem związany od 1900 r.

Räuber (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta znana kupiecka rodzina osiedliła się w Elblągu z początkiem XIV wieku. W latach 1324-1497 dziesięciu jej przedstawicieli zasiadało w radzie miejskiej Starego Miasta Elbląga, z których aż sześciu sprawowało urząd burmistrza. Niewiele posiadamy informacji o ich karierze urzędniczej i działalności politycznej. Jako pierwszy z tego rodu urząd burmistrza Starego Miasta Elbląga objął w 1348 r. Johan I, a następnie Arnold. Ten ostatni w latach 1379-1392 był rajcą i z ramienia rady miejskiej pełnił funkcję kamlarza (1384, 1391). Jako rajca a następnie burmistrz reprezentował miasto na zjazdach hanzeatyckich (1398, 1404, 1415, 1416). Urząd burmistrza Starego Miasta Elbląga sprawował w latach 1393-1416. Zmarł w 1416 roku.

Rayski, Jan (1916–1968) - lekarz ftyzjatra Autor: Bolesław Szatrański

Urodził się 31 stycznia 1916 roku we Wleniu (województwo wrocławskie). Jego rodzice byli nauczycielami w tamtejszym gimnazjum. Miał czworo rodzeństwa. Rodzina kształtowała jego poglądy w warunkach walki z naporem germanizacji na Śląsku. Wszyscy od najmłodszych lat byli członkami organizacji polonijnych, ojciec był aktywistą Związku Polaków Ziem Zachodnich. Z chwilą dojścia Hitlera do władzy w Niemczech, cała rodzina przeniosła się do Chorzowa. Tam Jan uczęszczał do Gimnazjum, był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Interesował się również czynnie sportem i muzyką. Maturę uzyskał w 1935 roku w Chorzowie.

Reimann, Max – działacz komunistyczny i polityk niemiecki Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się 31.10.1898 w Elblągu jako syn kelnera. W latach 1904-1912 uczęszczał do elbląskiej szkoły powszechnej (Volksschule), po jej ukończeniu pracował w zakładach Schichaua jako nitowacz. W 1913 r. przystąpił do Socjalistycznej Robotniczej Młodzieży (Sozialistische Arbeiterjugend). Zmobilizowany w pierwszej wojnie światowej, w 1916 r. przystąpił do Związku Spartakusa - organizacji zrzeszającej niemieckich zwolenników marksizmu, która w styczniu 1919 usiłowała dokonać przewrotu komunistycznego. Następnie Reimann zaangażował się w tworzenie Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), która miała kontynuować działalność Związku...

Reisch (Reusch), Herman Gottlieb Autor: Helena Dutkiewicz

Remy (Remmy, Remi), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Rhode, Christoph Eduard Autor: Helena Dutkiewicz

Rhode, Heinrich (1701-1755) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Rhode Heinrich – urodził się 27 września 1701 r. w Elblągu. Ojciec jego Franciszek Adam Rohde w latach 1713-1720 sprawował urząd elbląskiego burmistrza, matką jego była Dorota córka burmistrza elbląskiego Rafaela Bogusława Nakielskiego. Heinrich Rohde w 1720 r. ukończył elbląskie gimnazjum.

Rhode, Jan Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Rhode Jan Jakub – ur. 24.08.1690 r. w rodzinie Jakuba, radcy króla pruskiego, mieszkającego w Królewcu. Wykształcenie początkowe i średnie otrzymał w miejscowych szkołach. Studiował teologię i filozofię na uniwersytetach w Królewcu, Kilonii i Jenie, tutaj w 1713 r. zdobył tytuł magistra. Uzupełnił swe wykształcenie podróżą naukową po Niemczech i Holandii. W 1715 r. powrócił do rodzinnego Królewca i rozpoczął pracę w szkolnictwie. Na wybijającego się młodego pedagoga zwróciła uwagę elbląska Rada Miejska i powołała go 11.05.1719 r. na urząd konrektora gimnazjum.

Riccius, Paweł Autor: Helena Dutkiewicz

Riesen, Jakub van – (1786-1864): kupiec i przemysłowiec, polityk i polonofil Autor: Helena Dutkiewicz

Riesen Jakub van – (1786-1864): kupiec i przemysłowiec, polityk i polonofil. Urodzony w Elblągu 13.06.1786 roku, wywodził się zapewne z niderlandzkich imigrantów wyznania mennonickiego, opuszczających swą ojczyznę w XVI wieku wskutek prześladowań religijnych i znajdujących nową na ziemiach pomorskich. Na takie pochodzenie Riesena wskazuje przyimek pisany z holenderska „van”. Ojciec Jakuba, tutejszy kupiec i gorzelnik, żonaty był z Zuzanną Wiens.

Rittersdorf, Daniel (1693-1770) Autor: Helena Dutkiewicz

Daniel Rittersdorf (1693-1770) – pastor w Kościele Mariackim, senior elbląskiego duchowieństwa. Posiadał duże zbiory biblioteczne. Jego biblioteka mieściła się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu i często była obiektem zainteresowania gości przebywających w Elblągu.

Rogge (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta kupiecka rodzina pojawiła się w Elblągu prawdopodobnie w połowie XVI wieku. W 1580 r. po raz pierwszy jej przedstawiciel zasiadał we władzach miejskich, pełniąc funkcję członka II Ordynku.

Rogge, Daniel L. Autor: Helena Dutkiewicz

Rogge, Daniel S. Autor: Helena Dutkiewicz

Rogge, Samuel (1700–1761) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 25.10.1700 r. w Elblągu, ojciec jego – George Rogge był kupcem, członkiem elbląskiego cechu browarników oraz członkiem III ordynku. Samuel uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, które ukończył w 1720 r. Tego samego roku podjął studia na uniwersytecie w Królewcu. Po roku wrócił do rodzinnego miasta (05.04.1721 r.), by po kilku dniach udać się do Halle, gdzie kontynuował studia prawnicze. Przez Lubekę, drogą morską, w lipcu 1724 r. wrócił do Elbląga. Tu w 1727 r. objął urząd notariusza w kancelarii Nowego Miasta. W 1730 r. ożenił się z Anną Dorotą – córką burmistrza Bartłomieja Meienreisa. Miał troje dzieci (synów) z których jeden zmarł w dzieciństwie...

Rohde, Johann Jacob Autor: dr Joanna Szkolnicka

Johann Jacob Rohde urodził się 24 sierpnia 1690 r. w Królewcu jako syn rajcy Jacoba Rohde i jego żony Reginy z domu Schäffer. Studiował w Królewcu i Jenie, w 1713 otrzymał tytuł magistra filozofii.

Rohde, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Rohde Marcin – nauczyciel kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim od 1599 r. do śmierci w 1604 r.