Kalendarium

1618

Elbląg zrywa związki z Hanzą w związku z niezaakceptowaniem przez nią założenia rezydencji Kompanii Wschodniej w Elblągu i bezpośredniej wymiany handlowej

1626

król szwedzki Gustaw Adolf zdobywa Elbląg, miasto zostaje poddane bez jednego wystrzału, Szwedzi rozpoczynają fortyfikowanie Elbląga

1635

Szwedzi opuszczają Elbląg, na mocy pokoju w Sztumskiej Wsi miasto wraca do korony polskiej

1642

przybycie do Elbląga Jana Amosa Komeńskiego (Comeniusa), wybitnego czeskiego pedagoga i myśliciela

1655 - 1660

druga okupacja szwedzka

1656 - 1660

fala epidemii w Elblągu, pochłonęła w sumie 10 tysięcy ofiar

1657

traktat welawsko-bydgoski, na mocy którego Jan Kazimierz przyrzeka Elbląg elektorowi brandenburskiemu jako zastaw tytułem pożyczki 400 tys. talarów

1698

książę pruski i elektor brandenburski Fryderyk III zajmuje Elbląg

1703

król pruski Fryderyk I zajmuje posiadłości ziemskie Elbląga; natomiast król szwedzki Karol XII okupuje samo miasto i zmusza je do kontrybucji i świadczeń

1710

zajęcie Elbląga przez Rosjan; w latach 1711-1713 car Piotr I kilkakrotnie bawi w Elblągu