Schmauch, Hans (1887-1966)

Hans Schmauch (1887-1966) - historyk, nauczyciel, badacz dziejów Warmii. W swoich pracach poruszał m.in. tematy związane z gospodarką finansową warmińskich biskupów w XVI w. oraz działalnością Mikołaja Kopernika. Aktywny działacz Zarządu Warmińskiego Towarzystwa Naukowego.

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada kilka przyczynków Schmauch'a, m.in. artykuł omawiający Warmię podczas napadu gdańszczan w 1577 r., [w]: "Das Ermland beim Danziger Anlauf 1577" , [w nadbitce Ermländische Zeitschrift, T. 23 (1934)].

Kodeks dyplomatyczny Warmii - zbiór najstarszych warmińskich dokumentów z lat 1231-1340, [w]: "Codex Diplomaticus Warmiensis", 1927-1928

Kolonizacja i zaludnienie południowej Warmii, [w]: "Besiedlung und Bevölkerung des südlichen Ermlands".

Walka między warmińskim biskupem Nikolausem von Tüngen a Polską (1467-79). Konflikt ten zwany również wojną księżą (kleszą, popią) rozegrał się na Warmii, [w]: "Der Kampf zwischen dem ermländischen Bischof Nikolaus von Tüngen und Polen oder der Pfaffenkrieg (1467-1479)".

Przyczynek do badań biograficznych dotyczących Mikołaja Kopernika, [w]: "Zur Koppernikusforschung", (1927).

 

Na zdjęciu Hans Schmauch