rektor

Rektor – godność osoby zarządzającej szkołą wyższą. Najczęściej był to jeden z profesorów takiej uczelni. Obowiązki rektora były rozliczne : hospitował lekcje – aby sprawdzić jakość pracy nauczycieli i postępy uczniów ( pomagał mu konrektor – czyli zastępca pomagający w prowadzeniu szkoły). Miał też obowiązek wyznaczania co tydzień profesorów i kolegów na wizytatorów i inspektorów kontrolujących nauczycieli na lekcjach, przestrzeganie regulaminu szkoły oraz zachowanie młodzieży poza obrębem szkoły. Ordynacja nakładała również na rektora obowiązek organizowania i przeprowadzania egzaminów (tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i tzw. końcowych – połączonych z promocją do następnej klasy), przewodzenia w dysputach, posiedzeniach rady pedagogicznej, udział w uroczystościach szkolnych etc. Do rektora należało również prowadzenie administracji. Przyjmował on uczniów do gimnazjum, egzaminował ich i przydzielał do odpowiednich klas. Wpisywał ich nazwiska do albumu uczelni oraz pobierał od uczniów opłaty wpisowe, egzaminacyjne i inne. Opuszczającym szkołę musiał wypisywać świadectwa odejścia. Sprawował opiekę nad bursą szkolną, prowadził bibliotekę gimnazjalną oraz zabiegał u drukarzy o darmowy egzemplarz dzieł wychodzących z pod prasy drukarskiej, katalogował zbiory, wypożyczał. Prowadził własne wykłady lekcyjne.