przyczynek

Rozprawa naukowa, zwykle o charakterze materiałowym, dotycząca wąskiego wycinka wiedzy i uzupełniająca go o nowe treści. Przykłady: M. Toeppen Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter (Elbląskie starożytności. Przyczynek do historii życia miejskiego w średniowieczu), Keber. G. A. F. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Weichtiere (Przyczynki do anatomii i fizjologii mięczaków).