Statistischer Jahresbericht der Provinzialverwaltung Ostpreuβen 1931

Typ: Książka Rok publikacji: 1932 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: 96 Sygnatura: 34550 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - sprawozdanie zarządcze władz prowincji - 1931
  • Prusy Wschodnie - dane statystyczne - 1931
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.10.2018

Opis dokumentu

Statystyczne sprawozdanie roczne władz prowincjonalnych Prowincji Prusy Wschodnie za rok 1931. Treści prezentowanego materiału została rozwinięta i poszerzona w porównaniu do sprawozdań z lat wcześniejszych. W części pierwszej opracowania zamieszczono szereg szczegółowych danych statystycznych, opracowanych w formie tabelarycznej i graficznej obrazujących dane i wyniki z realizacji zadań pozostających w kompetencji władz tego szczebla administracji (m.in. budowa dróg i transport, kwestie melioracji, opieka społeczna, socjalna, zdrowotna, dobroczynność publiczna, gospodarka komunalna i finanse etc). Przedstawiono również obszerne dane demograficzne dotyczące liczby mieszkańców, ilości urodzeń i zgonów oraz informacje statystyczne dotyczące m.in. migracji ludności przez granice prowincji, wewnątrz poszczególnych okręgów administracyjnych etc. Dla pełniejszego zobrazowania wyników prezentowane dane przedstawiono w formie porównawczej w stosunku do wyników innych prowincji bądź w porównaniu z wynikami z lat wcześniejszych. Część druga publikacji zawiera natomiast informacje o rozwoju koniunktury na terenach prowincji i ogólnej sytuacji gospodarczej regionu. Prezentowane dane przedstawiono w rozbiciu na poszczególne miesiące roku sprawozdawczego, porównując je jednocześnie do roku poprzedzającego okres sprawozdawczy oraz danych dotyczących Rzeszy Niemieckiej jako całości. Dokument opracowany przez urząd statystyczny władz zarządzających prowincją.