Sprawozdanie Zarządu Oddziału NOT z Działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu w Latach 1972 - 1976 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 17 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Naczelna Organizacja Techniczna w Elblągu
  • Naczelna Organizacja Techniczna Zarząd Oddziału w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.12.2017

Opis dokumentu

W 1976 roku Zarząd Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej (ZO NOT) w Elblągu wydał broszurę w której opisano stan i działalność podmiotów stowarzyszonych w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu. Z treści dokumentu podzielonego na 11 rozdziałów mogliśmy się dowiedzieć, że ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów, wówczas Oddziału Rejonowego (OR) NOT odbyło się 23 kwietnia 1972 r. w sali Domu Technika, tam też wybrano Zarząd Oddziału w składzie - przewodniczący, dziewięciu członków Zarządu, pięciu zastępców członków, Komisje Rewizyjną wraz z trzema zastępcami. Dalej podsumowano realizację uchwał Zgromadzenia oraz stan organizacyjny elbląskiego środowiska technicznego (mała liczba członków indywidualnych i zbiorowych), gdzie duży przyrost nastąpił po przemianie OR NOT w OW (Oddział Wojewódzki) NOT. Ogólna liczba członków w 1976 roku wynosiła 4000 inżynierów i techników a OW NOT podporządkowane były dwie komisje koordynacyjne Kół SNT (Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne) w Malborku i Kwidzynie. A NOT skupiał w swoich szeregach organizacje branżowe inżynierów i techników liczące od 27 osób do 1200 osób, podano pełną ich listę : OW PZITS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), OW SITR (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa), OW PZITB (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa), OW SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), OW SIT Spoż (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, OW SITLiD (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa), OW STOP (Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich), OW SITWMel (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych), OW STC (Stowarzyszenie Techników Cukrowników), OW SWP (Stowarzyszenie Włókienników Polskich), OW SGPSITKom, OW SITW Mel (SITWiM lub SITWM Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych), OW SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa), OW SITPP. Celem NOT w tamtych czasach było zaangażowanie inżynierów i techników w budowę socjalizmu poprzez prowadzenie kursów dokształcających, organizowanie filmów i odczytów, działanie w zakresie rozwoju ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczego, organizowanie konferencji, narad, sympozjów, wystaw, seminariów czy spotkań dyskusyjnych itp. W rozdziale czwartym i następnych opisano także w liczbach tę działalność. O Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) z 1987 przeczytamy w opublikowanym na naszych stronach innym dokumencie. a o 20 Zjeździe Delegatów SIMP Ziem Północnych i Zachodnich w Elblągu jeszcze w innym.