Regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2,5,5, [224] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Zakłady pracy - regulaminy - 20 w.
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 20.10.2017

Opis dokumentu

Druk Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" (Polskie Zakłady Zbożowe) w Elblągu to biuletyn sporych rozmiarów, na okładce posiada wydrukowaną datę luty 1980. W treści druku znajdziemy informację, o zarządzeniu nr 8/79 z dnia 30.04.1979 roku wprowadzającym w życie regulamin kontroli wewnętrznej oraz system obiegu dokumentów. Całkowita treść regulaminu w tym, sporych rozmiarów biuletynie zawierała się w zaledwie pięciu ponumerownych stronach i dotyczyła sześciu niewielkich rozdziałów. W pierwszym powołano się na 3 akty prawne, określając tym samym podstawę prawną dokumentu. W drugim rozdziale wyjaśniono istotę, znaczenie i zadania kontroli. Trzeci rozdział skupiał się na etapach kontroli wewnętrznęj-funkcjonalnej, a czwarty odzwierciedlał operacje gospodarcze wykonane na podstawie dokumentów papierowych i oraz ich kontrolę pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W rozdziale piątym (dwa zdania) określono niektóre warunki prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej a w szóstym przedstawiono w 5 podpunktach ustalenia końcowe regulaminu. W związku z tym, że dokument oprócz kontroli wewnętrznej dotyczył również obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie, na następnych pięciu kartkach w specjalnej tabeli przybliżono - "Harmonogram spływu dokumentów dla dwóch działów". W tabeli znajdowały się m.in. rubryka druga - "Nazwa dokumentu", (z listą 104 dokumentów) oraz rubryka trzecia - "Numery karty obiegu", (z odpowiadającymi im kombinacjami cyfr rzymskich, łamanych często przez litery a te łamane z kolei przez cyfry arabskie)", obie rubryki były ważne dla dalszej treści dokumentu związanymi z procesami produkcji w tej firmie. Główną treść dokumentu zawierały wzory dokumentów używanych w tej firmie, podczas kolejnych etapów produkcji. Każda kartka z pierwszej strony zawierała wzór określonego dokumentu, na określonym etapie przetwarzania produktu. Była to tzw. "Karta kontroli i obiegu dokumentu", oznaczona kombinacją cyfr z rubryki "Numer karty obiegu". Na drugiej stronie, każdego wzoru dokumentu, opisano dwa cele dla jakich wystawiano ten dokument. "Podstawę merytoryczną" wystawienia dokumentu - kto powinien go sporządzić, w jakich okolicznościach (dzień, godzina, dowody pomocnicze, rodzaj towaru lub produktu, dla każdego rodzaju osobny dokument) oraz gdzie dołączyć go do dokumentacji. "Zakres kontroli" opisywał prawidłowość, legalność, terminowość wypełniania dowodu (i jeszcze wielu innych wymienionych tam cech) oraz organizował dostawy. Materiały związane z podobną tematyką (kontrola wewnętrzna), z którymi można się zapoznać na naszych stronach są dostępne po wpisaniu słów - "regulamin kontroli wewnętrznej" oraz "instrukcja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wydziały".