Preuβische Landarbeiterschaft Ihre Entwicklung von der Gründung des Ordensstaates bis zur Gegenwart

Typ: Książka Rok publikacji: 1926 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Preuss, Evalotte
Strony: 128 Sygnatura: 34838 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska - Uniwersytet Albrechta - 20 w.
  • Dysertacja doktorska - rolnictwo, uwłaszczenia chłopów - Prusy
  • Preuss, Evalotte (1900-?)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.12.2018

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa pisana w celu uzyskania stopnia doktora, wydana w Królewcu w 1926 roku autorstwa Evalotte Preuss (1900 -?) .Tematyka pracy doktorskiej koncentruje się na zagadnieniu rozwoju pruskiego rolnictwa i ewaluacji stanu chłopskiego począwszy od czasów powstania państwa zakonu krzyżackiego do czasów współczesnych autorce opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. modelu pruskiego uwłaszczenia chłopów, polegającego na zachowaniu wielkiej własności ziemskiej i wykupie włościan z pańszczyzny z nadaniem im ziemi na własność. Uwłaszczenie było niezbędnym warunkiem wkroczenia na drogę rozwoju kapitalistycznego, uwalniało bowiem chłopów od poddaństwa, przywiązania do ziemi, sądownictwa dominialnego i pozwalało zasilić rozwijające się miasta oraz przemysł. Ponadto oznaczało modernizację i unowocześnianie samego rolnictwa. Praca została złożona na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (zwyczajowo Albertyna lubAlbertina , niem. Albertus-Universität Königsberg) – uczelni istniejącej w latach 1544–1945, jedynym uniwersytecie w Księstwie Pruskim i jednym z najważniejszych w I Rzeczypospolitej. Po oderwaniu Prus od Polski (w 1657 roku) Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich  do końca ich istnienia. Recenzentem rozprawy doktorskiej był prof. dr Teschemacher.