Powszechna Akcja Odszczurzania Na Terenie Miasta Elbląga w 1976 r. – afisz

Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS - X biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - ochrona zdrowia - 20 w.
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona Zdrowia
  • Deratyzacja
  • Szczury - zwalczanie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.07.2013

Opis dokumentu

Prezydent Miasta Elbląga wydał zarządzenie nr 21/76 w sprawie z dnia 23.12.1976 r. o "Przeprowadzeniu powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Elbląga". Na podstawie odpowiedniego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1951 r. zarządzono w dniach 02.01 - 31.03.1975 r. akcję odszczurzania, która objęła swoim działaniem budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, sklepy, zakłady przemysłowe, zakłady użyteczności publicznej oraz budynki w których mieszczą się urzędy. Akcję miał przeprowadzić, jak w 1974 r. Gdański Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdańsku poprzez wyłożenie i zebranie trutki we wszystkich wymienionych obiektach po uprzedniej informacji w postaci obwieszczeń. Koszty odszczurzania mieli ponieść właściciele lokali nieruchomości według zasad ustalonych w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W obwieszczeniu zwrócono się do rodziców i opiekunów dzieci o pouczenie ich o skutkach zatrucia trucizną na szczury oraz o ściślejszy nadzór nad dziećmi i zwierzętami domowymi. Ponownie jak dwa lata wcześniej właścicieli lokali i zarządców nieruchomości zobowiązano do usunięcia śmieci i odpadków przywabiających szczury na własny koszt, zabezpieczenia magazynów żywności przed obecnością gryzoni oraz spalenia i zakopania padłych szczurów i trutek po okresie deratyzacji głęboko w ziemi w odległości co najmniej 20 m od źródeł wody do picia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia, powierzono Państwowemu Terenowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu przy ulicy Żeromskiego 2. Zarządzenie weszło do życia po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu (od 1.06.1975 r. do 31.12.1998 r. istniało juz Województwo Elbląskie). Pod treścią widnieje napis odpowiedzialnego za treść ogłoszenia - Prezydent Zdzisław Wąs. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdziemy jeszcze co najmniej dwa afisze o podobnej treści z 1984 r. i 1974 r.