Eiusque tam summae ac supremae quam ordinatae & subordinatae...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1597 Miejsce publikacji: Lichae Autor:
  • Goeddaeus, Johannes
Sygnatura: Pol.6.II.1299 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Goeddaeus, Johannes (1555-1632)
  • Alciati, Francesco (1522-1580)
  • Prawo rzymskie
  • Prawo karne
  • Sądownictwo
  • Cyceron – recepcja
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.05.2015

Opis dokumentu

Tezy prawnicze w zakresie prawa rzymskiego na temat władzy cesarskiej wygłoszone przez Otto Wintera przed Johannem Goedde na Wydziale Prawa Akademii Frankfurckiej. Dedykuje je m.in. Moritzowi de Hessen-Kassel. Na początku pisze autor, że władza i jedynowładztwo zostały dane przez Boga już u zarania świata i leżą one u podstaw Cesarstwa Rzymskiego. Następnie przywołuje różne przejawy władzy w czasach Rzymu królewskiego i republiki. Dodaje, że na barkach władcy spoczywa wszelkie pochodzące od Boga prawo ogólne i osobowe, a następnie charakteryzuje poszczególne tej władzy aspekty. Jest to więc przede wszystkim władza sądownicza, zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego oraz regalia („królewszczyzny”). Najpierw szeroko omawia jurysdykcję. Wyróżnia różne rodzaje, po czym szczegółowo wyjaśnia jej formę, zakres i efekty. Następnie przechodzi do kar (szeregując je na trzy grupy pod względem wymiaru), wśród kar wymienia: spalenie żywcem, ukrzyżowanie, ćwiartowanie, skazanie na walkę ze zwierzętami, itd. Potem szczegółowo określa zakres władzy sądowniczej przysługującej  m.in. książętom, baronom, elektorom, doktorom, poetom, notariuszom. Następnie podaje, komu władza taka w pełni nie przysługuje (m.in. papieżom, sułtanom tureckim i wielkim chanom tatarskim, a niegdyś senatowi czy dyktatorom). Wyróżnia jurysdykcję pośrednią (właściwą) i bezpośrednią (zleconą) oraz je charakteryzuje. Po opisaniu władzy sądowniczej przechodzi do kolejnego aspektu władzy publicznej i własnej panującego, która przejawia się w regaliach, monarszych prawach do niektórych dochodów. Autor wywodzi je od ustaw Fryderyka Barbarossy wprowadzonych we Włoszech w 1155 r. Wyróżnia m.in. regalia pałacu, produkcji broni, rzeczne, portowe, czynszowe (vectigalia). Te ostatnie opisuje szerzej, wiążąc je z kopalniami, smolarniami czy mennicami. Potem, omawia różne sytuacje przejęć dóbr prywatnych (również w sensie karnym). Porusza więc kwestę spadków bezdziedzicznych i dóbr pozostających bez właściciela, dóbr skonfiskowanych proskrybowanym oraz skazanym na karę śmierci oraz pozbawienie wolności, bądź obywatelstwa.  Dalej wymienia ciężary publiczne mające charakter działań osobistych oraz te wynikające z prawa własności i dzieli je na zwyczajne (m.in. militarne, podwodu, przewozu) i wyjątkowe (m.in. zaopatrzenia, daniny specjalnej). Na koniec podaje sytuacje graniczne  między  prawem publicznym a prawem własnym (kopalnie srebra i soli, dobra z utraconym na skutek przestępstwa prawem lenna, prawo połowu, odkryte skarby). W zakończeniu analizuje utratę ojcowizny na skutek błędu rodzica i podaje, jak taką sytuację rozwiązać. Autor w swym wywodzie, podając przykłady władców, sięga do Romulusa, Augusta, Justyniana, Karola Wielkiego, Rudolfa Habsburga. Przytacza też autorów starożytnych, szczególnie w początkowych partiach rozprawy: Homera, Plutarcha, Publiusza Waleriusza Publicolę, Cycerona, Serwiusza Rufusa, Warrona, Owidiusza, Swetoniusza. Aspekty prawa rzymskiego omawia w kontekście prawa ówczesnego i na odwrót. Rozdziały 30-32 pojawiają się między 26 i 27. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.