Kwiatkowski, Witold Jan (1886–?) – sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu w okresie 7.08.1945 – 5.04.1950 r.

Autor: Krzysztof Kwasucki | Data dodania: 03.12.2019

Witold Jan Kwiatkowski (syn Jana i Marii z Chądzyńskich) urodził się w Jarosławiu 15 czerwca1886 roku. Do szkoły średniej uczęszczał w Sanoku. W dniu 24 maja 1905 roku zdał z odznaczeniem egzamin maturalny. Studia prawnicze ukończył 29 kwietnia 1914 roku na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu we Lwowie. Sędziowską służbę przygotowawczą rozpoczął 6 lipca 1914 roku, składając przyrzeczenie służbowe wobec radcy dworu jako Prezydenta c.k. Sądu Obwodowego w Tarnopolu, Włodzimierza Kozickiego. Egzamin sędziowski zdał z wynikiem bardzo dobrym 10 lipca 1920 roku. Postanowieniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1920 roku został mianowany sędzią zapasowym w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie i przydzielony do Sądu Okręgowego we Lwowie. W latach 1925–1935 kierował następującymi sądami: od 26 stycznia 1925 roku Sądem Powiatowym w Cieszanowie, od 30 kwietnia 1925 roku Sądem Grodzkim w Radymnie, od 24 marca 1932 roku Sądem Grodzkim w Jaworowie i od 9 listopada 1932 roku do 9 stycznia 1935 roku Sądem Grodzkim w Drohobyczu. Prezes Sądu Okręgowego w Samborze, w piśmie z dnia 18 marca 1935 roku, powołującym Witolda Kwiatkowskiego na sędziego Sądu Okręgowego we Lwowie, tak ocenił pracę swojego podwładnego: „Swoją wytrwałą wzorową pracą oraz nadzwyczajną pilnością i gorliwością świecił Pan przykładem wszystkim współpracownikom, okazał doskonałe znajomości administracyjne, taktem i postępowanie m zaskarbił sobie życzliwość podwładnego mu personelu i mieszkańców powierzonego okręgu sądowego, uznanie swych przełożonych i w ten sposób oddał wymiarowi sprawiedliwości prawdziwe usługi”. W latach 1936–1939 przewodniczył Sądowi Rozjemczemu dla spraw Zakładu Ubezpieczeń od wypadków we Lwowie. Do służby sądowej powrócił latem 1945 roku, zgłaszając gotowość wyjazdu na Ziemie Odzyskane. W uwzględnieniu jego prośby Minister Sprawiedliwości dnia 7 sierpnia 1945 roku przeniósł go na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Elblągu. Po podjęciu w dniu 12 sierpnia 1945 roku urzędowania w Sądzie Okręgowym w Elblągu, pełnił początkowo czynności sędziego okręgowego śledczego, następnie sędziego orzekającego w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego. Z dniem 24 października 1945 roku powierzone mu zostały obowiązki przewodniczącego I Wydziału Cywilnego i Rejestru Handlowego, które sprawował do końca swojej pracy w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Z dniem 5 kwietnia1950 roku sędzia Witold Jan Kwiatkowski przeniesiony został w stan spoczynku.


Bibliografia: Akta osobowe Sr 231, Sąd Okręgowy w Elblągu; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości: nr 15  z 1925r.,  nr 17 z 1932 r.; Kalendarz Informator Sądowy na 1938 rok, Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”; Miesięczne sprawozdania Sądów: Okręgowego i Grodzkiego w  Elblągu ze  stanu  zatrudnienia  (IX 1945–I 1946). Archiwum  Akt Nowych w Warszawie: zespół  Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/5649; Sprawozdanie  Dyrektora c.k. Gimnazyum w  Sanoku  za rok szkolny 1904/1905, Sanok 1905; Sprawozdanie jubileuszowe z działalności Państwowego Gimnazjum w Sanoku w latach 1888–1938, Sanok 1938 r.