Imbierowicz, Edward (1919–?) – prezydent Elbląga 24 IX 1949 –3 VI 1950

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 03.12.2019

Urodził się 11 IX 1919 r. w Klecku w powiecie gnieźnieńskim. Ojciec jego – Walenty Imbierowicz – prowadził własny warsztat stolarski. W 1928 r. wraz z rodziną przeniósł się do Gdyni. Po ukończeniu szkoły podstawowej Edward Imbierowicz uczęszczał do prywatnego Męskiego Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni. W 1937 r. otrzymał świadectwo dojrzałości, a następnie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Wybuch wojny w 1939 r. zastał go we Lwowie. Do marca 1941 r. pracował w charakterze ślusarza w jednej radzieckich firm we Lwowie. Następnie na krótko został powołany w szeregi Armii Czerwonej. W październiku tegoż roku znalazł się w mieście Bereżniki na Uralu, gdzie w zakładach metalowych zatrudniony był w charakterze mechanika w biurze konstrukcyjnym. W 1944 r. przeniesiono go do miasta Mołotow (Ural), gdzie zaangażowany był w tworzeniu Związku Patriotów Polskich jako etatowy pracownik Komitetu Miejskiego Związku Patriotów Polskich. W mieście tym 26 XII 1944 r. zawarł związek małżeński z Rosjanką pochodzącą z Leningradu – Olgą Nadzieżyną. W marcu 1946 r. wraz z rodziną powrócił do kraju i zamieszkał w Gdyni. Tu podjął pracę w Zarządzie Miejskim, najpierw jako referent, a następnie naczelnik trakcji trolejbusowej. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 24 września 1949 r. – zgodnie z zaleceniem KM PZPR – na plenarnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu wybrano go na urząd prezydenta miasta. Wojewoda gdański powierzył mu pełnienie obowiązków prezydenta miasta Elbląga z dniem 27 września 1949 roku. Funkcję tę Edward Imbierowicz pełnił do czasu wejścia w życie reformy administracyjnej z marca 1950 r., w wyniku której organy władzy wykonawczej zostały zastąpione przez prezydia rad. W związku z wprowadzeniem w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej E. Imbierowicz powołany został na stanowisko zastępcy przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.

Bibliografia: Archiwum Urzędu Miejskiego w Elblągu, Akta personalne E. Imbierowicza; M. Golon, Elbląg w 1945 roku, w: Historia Elbląga, t. V, cz. 1, Gdańsk 2006, s. 171–173; A. Groth, Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286–1950, Elbląg 2013, s. 104–105.